ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a PRO-PRE Kft. Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Webáruház címe: www.ppjoghurt.hu/shop

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Dlabs Kft.

Székhely cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.

Cégjegyzékszám: 01-09-321962

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék

Statisztikai számjel: 26283717-1089-113-01

Web: www.ppjoghurt.hu

Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Bankszámlaszám: 10401983-50526969-48721000

 

Ügyfélszolgálat adatai:

Telefon: (normál díjszabású) 06-30-944-6016, +36 70 232 3036

E-mail: szolgalat@ppjoghurt.hu, megrendeles@ppjoghurt.hu

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció, a vásárlás, a megrendelés során (mindhárom esetben) a rendelő, amennyiben a Dlabs Kft. webáruházának rendelésre vonatkozó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az Rendelési űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a leendő vásárló között. Ha a vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a rendelésre vonatkozó lehetőséget.

A megrendelés lépései:

1. A kosár használata

2. A megrendelés összeállítása

3. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

4. A megrendelés elküldése

5. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruházon keresztül, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Csomagolás

Felhívjuk szíves rendelőink figyelmét, hogy a megrendelt termékek csomagolása eltérhet a honlapon közzétett- illusztrációs képen megjelenített- csomagolástól.

Árak

A feltüntetett árak kizárólag a Webshopon keresztül történő rendelésre vonatkoznak. A Webáruházban közzétett árak ÁFA-val növelt, bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és csomagolását. A majdani árváltoztatás jogát fenntartjuk. További –szállítási és fizetési mód szerinti-költségek merülhetnek fel. A termékek bruttó ára nem tartalmazza a szállítási és fizetési költségeket, melyeket a rendelés véglegesítésekor pontosítunk.

Szállítási/átvételi feltételek:

A termék Szállítás várható időpontja: a Megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap, amennyiben utánvétellel egyenlíti ki az Rendelő a vételárat. Postai szállítás esetén a postai átfutási időt is kérjük figyelembe venni. A vételár előre történő utalással való kiegyenlítése esetén a vételár beérkezésétől számított legkésőbb 5. munkanapig indítjuk a csomagot a kért szállítási módnak megfelelően. (Tehát személyes átvétel esetén legkésőbb az összeg beérkezésétől számított 5. munkanapon nyílik lehetőség az átvételre, Postai és PostaPontra történő szállítás esetén legkésőbb a teljes vételár számlánkra történő beérkezésétől számított 5. munkanapon adjuk át a terméket a szállításra.) A szállítás várható időpontjáról elektronikus üzenetben (e-mail) értesítést küldünk. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Fizetési feltételek, fizetési módok: 

– Készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

– Banki átutalás (előre utalás). Ezen fizetési mód választása esetén az összeg számlánkra történő beérkezésétől számított 5. munkanapig adjuk át a csomagot a kért szállítási módnak megfelelően (postára, Pick-Pack Pont felvevőhelyére, Figuráns Bisztróba).

– A Rendelési Űrlap kitöltésével és a jelölőnégyzet alkalmazásával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal tudomásul veszi, hogy a 45/2014 (II. 26) Kormányrendelet- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól- 15. § (1) bek. értelmében: Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p), q) és r) pontjában meghatározott információkra.” Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Rendelés gombra kattintva fizetési kötelezettsége keletkezik. A jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettünk.

A webshop használatával és a rendeléssel a Dlabs Kft. és az Vásárló közötti jogviszonyt érintő fontosabb jogszabályok:

45/2014. (II.26.) Korm. rendelt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről PTK.

Elállási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az átvételt követő naptól datálódik. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai Az elállás/felmondás tekintetében a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet vonatkozó jogszabályhelyei irányadóak, különös tekintettel e rendelet 20.§. foglaltakra, mely szerint: 14 nap indoklás nélküli elállási jog illeti meg a fogyasztót. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 1. Kellékszavatosság Ön hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 2. Termékszavatosság Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 3. Jótállás Hibás teljesítés esetén szerződésalapján a Kft. jótállásra köteles. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja 1.Személyes bejelentés A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Dlabs Kft. székhelyén(1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.). Ekkor az Dlabs Kft. munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, – a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja. 2. Írásban történő bejelentés A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Kft.-nek székhely szerinti címére küldött levélben, vagy elektronikus levélben a fenti e-mail címen. Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Adatvédelmi tájékoztató A(z) Dlabs Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Vásárlók adatait.

Az adatkezelő címe: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.

Az adatkezelő elérhetősége: 06 30-944-60-16, szolgalat@ppjoghurt.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Vásárló a rendelés során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: Vásárlók

A kezelt adatok köre: a vásárlók által a Rendelési Űrlap kitöltése során megadott; a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  •  A Pro- Pre Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
  •  Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 90 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél – tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, – személyes adatainak helyesbítését, – személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a vásárló kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a vásárló nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Dlabs Kft. 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. e-mail: szolgalat@ppjoghurt.hu

Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:¹ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:²……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt:

………………………………… Aláírás (csak papír alapú bejelentés esetén szükséges)

1. Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 2. A megfelelő jelölendő.